Regulamin Bike Park

Obowiązkowo przed rozpoczęciem korzystania z trasy MTB XCO należy zapoznać się z regulaminem dostępnym poniżej, na recepcji oraz przy starcie trasy.

W związku z tym, że trasa jest bardzo trudna, zalecamy przed pierwszą jazdą przejście trasy na piechotę lub powolne objechanie trasy, najlepiej w towarzystwie osoby bardziej doświadczonej. Przed rozpoczęciem korzystania z trasy należy sprawdzić sprawność hamulców oraz innych elementów swojego roweru, a także prawidłowe zapięcie swojego kasku.

REGULAMIN TRASY ROWEROWEJ PODIUM

Trasa Rowerowa PODIUM zlokalizowana jest na terenie Hotelu*** PODIUM w Wiśle, os. Bajcary 13, 43-460 Wisła („Hotel”) i administrowana przez ten Hotel.

I. Regulamin Trasy Rowerowej PODIUM (dalej „Regulamin”) określa zasady korzystania z Trasy Rowerowej PODIUM, jej infrastruktury (w tym elementów) oraz terenu, na którym jest położona, przez użytkowników Trasy. Za użytkownika uznaje się każdą osobę, która weszła/wjechała na Trasę.
II. Każdy użytkownik wjeżdżający na Trasę Rowerową oznaczoną na Mapie zlokalizowanej przy wejściu na Trasę („Mapa”) zobowiązuje się do przestrzegania niniejszego Regulaminu. Mapa dostępna jest także na stronie internetowej www.hotelpodium.pl oraz w recepcji Hotelu*** PODIUM.
III. Wejście na teren Trasy Rowerowej oznacza akceptację zapisów Regulaminu. Nieznajomość Regulaminu, w związku z powszechnym dostępem do niego, nie może być uznana jako powód do wnoszenia przez  użytkowników jakichkolwiek roszczeń w stosunku do Hotelu lub właściciela Trasy.
IV. Trasa Rowerowa dostępna jest dla użytkowników pełnoletnich. Osoby niepełnoletnie mogą korzystać z Trasy Rowerowej tylko za zgodą i pod opieką Rodziców lub pełnoletnich opiekunów prawnych.
V. Na Trasie znajduje się infrastruktura z przeszkodami do pokonania (Elementy). Opis poszczególnych Elementów (w tym dystans i skala trudności) i ich umiejscowienie na Trasie znajduje się na mapie. Elementy Trasy są oznaczone symbolem w kolorze określającym stopień trudności:
- kolor zielony – element bardzo łatwy,
- kolor żółty – element łatwy,
- kolor niebieski –element trudny,
- kolor czerwony –element bardzo trudny,
- kolor czarny – element ekstremalny.
VI. Na terenie Trasy Rowerowej obowiązuje bezwzględny zakaz:
- wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych lub środków odurzających,
- wstępu osób, których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub środków odurzających,
- wprowadzania psów i innych zwierząt,
- jazdy na rowerze bez ochraniaczy i kasku,
- jazdy na niesprawnym rowerze (w szczególności bez dwóch sprawnych hamulców i minimum przedniego amortyzatora),
- jazdy na rowerze, który nie jest przeznaczony do jazdy w górach,
- modyfikacji i przebudowy, niszczenia elementów i innych części infrastruktury Trasy, w tym oznaczeń, punktów z przeszkodami,
- niszczenia przyrody naturalnej i śmiecenia,
- jazdy na innym pojeździe niż rower, chodzenia i biegania po Trasie,
- wchodzenia i podprowadzania roweru w kierunku przeciwnym do kierunku jazdy,
- jazdy poza wyznaczoną Trasą;
- użytkowania Trasy po zmroku lub zawsze w warunkach uniemożliwiających dobrą widoczność.
V. Użytkownik Trasy powinien zachowywać się w sposób niestwarzający zagrożenia dla osób trzecich.
VI. W trakcie jazdy obowiązuje zakaz zatrzymywania się, z wyjątkiem miejsc do tego przeznaczonych.
VII. Należy zachować bezpieczną odległość od innych użytkowników na Trasie.
VIII. Każdy użytkownik wjeżdzający/wchodzący na Trasę akceptuje ryzyko związane z narażeniem zdrowia, upadkami, kolizjami, niebezpieczeństwa związane z ruchem i złymi warunkami atmosferycznymi oraz inne możliwe niebezpieczeństwa.
IX. Użytkownicy wjeżdżają i użytkują Trasę, w tym Elementy na WŁASNĄ WYŁĄCZNĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ I RYZYKO.
X. Hotel*** PODIUM, właściciel Trasy i terenu, na którym jest ona położona nie ponoszą względem użytkowników Trasy żadnej odpowiedzialności za wypadki i zdarzenia na Trasie, w tym wynikające z nieprzestrzegania niniejszego Regulaminu, ani za skutki takich zdarzeń i wypadków, w tym w szczególności za żadne szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe poniesione przez użytkowników na Trasie lub w skutek zdarzeń i wypadków zaistniałych w trakcie użytkowania Trasy.
XI. Każdy użytkownik Trasy powinien upewnić się przed wjechaniem na nią, ze jest zdrowy i zdolny do wysiłku fizycznego związanego z jej pokonaniem.
XII. Hotel*** PODIUM i właściciel Trasy nie ponoszą względem użytkowników Trasy żadnej odpowiedzialności za rzeczy zgubione, skradzione czy zniszczone na terenie Trasy.
XIII. Przed rozpoczęciem jazdy w godzinach porannych należy jechać Trasą nadzwyczaj ostrożnie, gdyż po nocy mogą się na niej znajdować niebezpieczne gałęzie zrzucone przez wiatr. Gdy użytkownik napotka tego typu niebezpieczeństwo, powinien je usunąć z Trasy.
XIV. Niezależnie od postanowienia punktu XIII wyżej, w przypadku zauważenia przez użytkownika Trasy jakiegokolwiek niebezpieczeństwa na Trasie, użytkownik powinien poinformować o nim pracownika recepcji Hotelu *** PODIUM.
XV. Podczas imprez organizowanych na Trasie obowiązują postanowienia niniejszego Regulaminu.
XVI. W razie wypadku, każdy z użytkowników powinien udzielić pomocy poszkodowanemu, a w razie konieczności wezwać pomoc.
XVII. Użytkownicy ponoszą odpowiedzialność materialną za zniszczenie lub uszkodzenie elementów infrastruktury Trasy Rowerowej.
XVIII. Pracownicy Hotelu*** PODIUM mają prawo odmówić dopuszczenia do korzystania z Trasy lub nakazać użytkownikowi opuszczenie Trasy bez podania przyczyny.
XIX. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem obowiązują decyzje upoważnionych przedstawicieli Hotelu*** PODIUM.
XX. Regulamin obowiązuje od dnia 22.04.2015