Regulamin i cennik

UWAGA - tor OCR nieczynny do odwołania

Tor biegowy OCR Podium Run-Track jest obiektem wymagającym od użytkownika ponadprzeciętnej sprawności fizycznej.

Tor jest wymagający, a miejscami nawet ekstremalny.

Do jego użytkowania zapraszamy osoby, które ukończyły 16 lat. Nie jest to plac zabaw dla dzieci!

Przed rozpoczęciem korzystania z toru należy obowiązkowo zapoznać się z jego regulaminem, który znajduje się poniżej, na recepcji i przy starcie toru.

REGULAMIN TRASY BIEGOWEJ PODIUM

Trasa Biegowa PODIUM zlokalizowana jest na terenie Hotelu*** PODIUM w Wiśle, os. Bajcary 13, 43-460 Wisła („Hotel”) i administrowana przez ten Hotel.

I Regulamin Trasy PODIUM (dalej Regulamin) określa zasady korzystania z Trasy Biegowej PODIUM (dalej Trasa), jej infrastruktury (w tym Elementów) oraz terenu, na którym jest położona, przez użytkowników Trasy. Za Użytkownika uznaje się każdą osobę, która weszła na teren Trasy.

II Każdy Użytkownik, który wchodzi na Trasę oznaczoną na Mapie zlokalizowanej przy wejściu na Trasę („Mapa”) zobowiązuje się do przestrzegania niniejszego Regulaminu. Mapa dostępna jest także na stronie internetowej Hotelu*** PODIUM oraz w recepcji Hotelu*** PODIUM.

III Wejście na teren Trasy oznacza akceptację zapisów Regulaminu. Nieznajomość Regulaminu, w związku z powszechnym dostępem do niego, nie może być uznana jako powód do wnoszenia przez Użytkowników jakichkolwiek roszczeń w stosunku do Hotelu lub właściciela Trasy.

IV Trasa dostępna jest dla Użytkowników pełnoletnich. Osoby niepełnoletnie mogą korzystać z Trasy tylko za zgodą rodziców lub opiekunów prawnych.

V Na Trasie znajduje się infrastruktura z przeszkodami do pokonania (Elementy). Opis poszczególnych Elementów (w tym skala ich trudności) oraz ich umiejscowienie na Trasie znajduje się na Mapie. Elementy Trasy są oznaczone symbolem w kolorze określającym stopień trudności:

- kolor zielony – element bardzo łatwy,
- kolor żółty – element łatwy,
- kolor niebieski –element trudny,
- kolor czerwony –element bardzo trudny,+
- kolor czarny – element ekstremalny.

Symbol w kolorze oznaczającym stopień trudności znajduje się również przed każdym Elementem.

VI Na terenie Trasy obowiązuje bezwzględny zakaz:
- wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych lub środków odurzających,
- wstępu osób, których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub środków odurzających,
- wprowadzania psów i innych zwierząt,
- modyfikacji lub przebudowy, niszczenia Elementów i innych części infrastruktury Trasy, w tym oznaczeń punktów z przeszkodami,
- niszczenia przyrody naturalnej i śmiecenia,
- poruszania się jakimikolwiek pojazdami, w tym mechanicznymi i nie mechanicznymi,
- korzystania z Trasy w kierunku przeciwnym do przewidzianego na Trasie,
- użytkowania Trasy po zmroku lub zawsze w warunkach uniemożliwiających dobrą widoczność.

VII. Użytkownik Trasy powinien zachowywać się w sposób niestwarzający zagrożenia dla innych Użytkowników.

VIII. Użytkownik Trasy powinien upewnić się, iż zaopatrzony jest w strój i obuwie umożliwiające bezpieczne pokonanie Trasy i Elementów znajdujących się na niej. Ze względu na bezpieczeństwo Użytkowników zakazane jest korzystanie z Trasy w butach z kolcami.

IX. Użytkownik Trasy wchodząc na Trasę oświadcza, iż jest świadomy i wyraża zgodę na fotografowanie, filmowanie i publikację jego wizerunku z imprez, wydarzeń, konkursów i innych eventów organizowanych na Trasie, na stronach internetowych Hotelu *** PODIUM.

X. Należy zachować bezpieczną odległość od innych Użytkowników na Trasie.

XI. Każdy Użytkownik wchodzący na Trasę akceptuje ryzyko związane z narażeniem zdrowia , w tym m.in. skaleczeniami, otarciami, kontuzjami, wyziębieniem, upadkami, kolizjami i niebezpieczeństwa związane z ruchem i złymi warunkami atmosferycznymi oraz inne możliwe niebezpieczeństwa związane z charakterem Trasy.

XII. Użytkownicy wchodzą i korzystają z Trasy oraz znajdujących się na niej Elementów na WŁASNĄ WYŁĄCZNĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ I RYZYKO.

XIII. Hotel*** PODIUM, właściciel Trasy i terenu, na którym jest ona położona nie ponoszą względem użytkowników Trasy żadnej odpowiedzialności za wypadki i zdarzenia na Trasie, w tym wynikające z nieprzestrzegania niniejszego Regulaminu, ani za skutki takich zdarzeń i wypadków, w tym w szczególności za żadne szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe poniesione przez Użytkowników na Trasie lub w skutek zdarzeń i wypadków zaistniałych w trakcie użytkowania Trasy.

XIV. Każdy użytkownik Trasy powinien upewnić się przed wejściem i skorzystaniem z Trasy lub poszczególnych jej Elementów, ze jest zdrowy i zdolny do wysiłku fizycznego związanego z jej pokonaniem.

XV. Hotel*** PODIUM, właściciel Trasy i terenu nie ponoszą względem użytkowników Trasy żadnej odpowiedzialności za rzeczy zgubione, skradzione czy zniszczone na terenie Trasy.

XVI. W przypadku zauważenia przez użytkownika Trasy jakiegokolwiek niebezpieczeństwa na Trasie, użytkownik powinien poinformować o nim pracownika recepcji Hotelu *** PODIUM.

XVII. Podczas imprez organizowanych na Trasie obowiązują postanowienia niniejszego Regulaminu, chyba że co innego wynika z regulaminu imprezy.

XVIII. W razie wypadku, każdy z Użytkowników powinien udzielić pomocy poszkodowanemu, a w razie konieczności wezwać pomoc.

XIX. Użytkownicy ponoszą odpowiedzialność materialną za zniszczenie lub uszkodzenie elementów infrastruktury Trasy.

XX. Pracownicy Hotelu*** PODIUM mają prawo odmówić dopuszczenia do korzystania z Trasy lub nakazać użytkownikowi opuszczenie Trasy bez podania przyczyny.

XXI. Korzystanie z Trasy dla gości hotelu jest nieodpłatne, a odpłatne dla osób postronnych.

XXII. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem obowiązują decyzje uprawnionych przedstawicieli Hotelu*** PODIUM.

XXIII. Regulamin obowiązuje od dnia 29 sierpnia 2015r.

CENNIK

Wejście jednorazowe - 1 osoba - bez limitu czasu - 20,00 zł
Grupa powyżej 10 osób wejście jednorazowe - 1 osoba - bez limitu czasu - 15,00 zł

Karnet miesięczny - 1 osoba - dowolna ilość wejść na tor - 139,00 zł

Zajęcia z trenerem - grupa max 15 osób - 500,00 zł

 

Przed przyjazdem na tor sugerujemy wcześniejszy kontakt z recepcją w celu potwierdzenia dostępności toru - tel. 338555078 lub recepcja@hotelpodium.pl